Regulamin strony www.impacto.pl

 

§ 1. Rejestracja

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po

  zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.impacto.pl

  Odwiedzającym jest każdy Użytkownik Internetu.

   

 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą

  zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.

  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.

   

 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

§ 2. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.impacto.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

   

 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.impacto.pl jest właściciel Sklepu - firma Impacto Kaczor Andrzej z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Pocztowa 10c, 47-400 Racibórz

§ 3. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego www.impacto.pl w chwili składania zamówienia.

   

 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

   

 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję.

   

 4. Informacje o produktach znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego, w tym w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, ogłoszenia oraz reklamy, stanowią w razie wątpliwości zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

§ 4. Zamawianie towarów

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.impacto.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Impacto danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

 3. Przed złożeniem zamówienia osoba dokonująca zamówienia musi potwierdzić, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, że została poinformowana o:

  a)      głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się ze sklepem;

  b)      łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;

  c)      minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.impacto.pl w ciągu 24 godzin zostanie przygotowane do odbioru w siedzibie firmy 

 2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.impacto.pl

 3. Na żądanie Nabywcy zostanie wystawiona Faktura VAT.

 4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

§ 6. Formy płatności

 1. Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności:

a) Gotówką przy odbiorze towaru - opłata 2zł

b) kartą kredytową (MasterCard lub Visa), płatnością "BLIK" lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu iMoje; 

c) Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

 1. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposób, w jaki będą one obliczane, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – informacja o obowiązku ich uiszczenia zostanie przekazana najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowanie. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. § 7. Transport i dostawa towarów

- Kurier POCZTA POLSKA za pobraniem -  18,00 zł

- Odbiór osobisty - 0,00 zł

 

§ 8. Reklamacje i gwarancje

 

Impacto ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny 
(DZ. U. z 2014, poz. 121).

                W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia zamówionego produktu 

                Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie .

Gwarancja obejmuje wady towaru powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Gwarancja nie obejmuje jedynie układów scalonych i części nieposiadających plomb gwarancyjnych.

 

 • Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna oraz dostarczony komplet dokumentów.

 •  Prosimy, aby każdy produkt zakupiony w naszej firmie został sprawdzony przed montażem (bez zrywania folii zabezpieczającej).

 • Reklamowane towary, które będą zniszczone, poklejone lub bez folii zabezpieczającej - nie zostaną wymienione na gwarancji.

 • W przypadku reklamacji produktu na gwarancji - następuje wymiana towaru na nowy, wolny od wad.

 

Wszelkich informacji udziela dział reklamacji nr tel. 

         +48 666 583 666


 

Zwrot Produktów 

 1. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i zwrócić zakupiony towar powinien powiadomić o tym nasz Sklep Internetowy telefonicznie lub mailem.

 2. Stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Nabywca będący konsumentem w rozumieniu powołanej ustawy ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta), przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia objęcia w posiadanie produktu przez Nabywcę na adres Impacto Andrzej Kaczor Pocztowa 10c, 47-400 Racibórz

 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Nabywca może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego do pobrania na stronie internetowej sklepu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Nabywca otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Nabywcę w procesie rejestracji na stronie sklepu.

 5. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 6. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Nabywcy w wypadkach:

 • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawarcia umowy w drodze aukcji publicznej;

 • świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

      8.     W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu zwrotu towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT).
      9.     Sklep będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji , jeśli w toku procesu reklamacyjnego stwierdzi, że wady produktu powstały z innych przyczyn typu:

a.     uszkodzenia mechaniczne, termiczne, itp.;

b.     użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

      10. W celu usprawnienia i przyspieszenia zwrotu towaru prosimy o dokonywanie zgłoszenia zwrotu towaru poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, znajdującego się na naszej stronie. Prosimy o opisanie powodu reklamacji artykułu oraz sposobu rozliczenia.
      11. Po zgłoszeniu formularza należy odesłać lub dostarczyć towar na adres Impacto Andrzej Kaczor Pocztowa 10c, 47-400 Racibórz . Na dostarczenie  towaru czekamy 14 dni od daty zgłoszenia  reklamacji. 

           Jeśli towar niezostanie dostarczony  w/w terminie formularz reklamacyjny zostanie automatycznie zamknięty.              

Wszelkich informacji udziela dział reklamacji nr tel. 

         +48 666 583 666

      12. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Pouczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

W przypadku zwrotów i reklamacji, koszty związane z dostarczeniem towaru do siedziby firmy IMPACTO ANDRZEJ KACZOR pokrywa osoba dokonująca tego zwrotu lub reklamacji.

Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania 

 

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i zwrócić zakupiony towar musi powiadomić o tym nasz sklep  telefonicznie lub mailem.

Na zwrot produktów  czekamy 14dni od daty zakupu towaru.

Towar przyjmujemy tylko z dowodem zakupu (w przypadku gdy wystawiony był paragon)

oraz protokołem reklamacyjnym (protokół do pobrania TUTAJ )

 

Zwrot wadliwych produktów

Okres gwarancji:   - 6 miesięcy na Akcesoria GSM ( Ładowarki samochodowe, Ładowarki sieciowe, Zestawy HF, Bluetooth,)

                             -3 miesiące na Części GSM (LCD, Taśmy, płytki  klawiatury, płytki LCD, baterie)

 Układy Scalone i inne części nieposiadające plomb gwarancyjnych nie są objęte  gwarancją 

Nasza firma będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli stwierdzimy iż wady powstały z innych przyczyn typu:

-normalne zużycie sprzętu 

-uszkodzenia mechaniczne, termiczne

-złe użytkowanie produktu 

 

Jak zwrócić artykuł?

Należy dostarczyć produkt  na podany niżej adres wraz z protokołem reklamacyjnym (protokół do pobrania TUTAJ )

 

Impacto Andrzej Kaczor 

ul. Pocztowa 10c

47-400 Racibórz 

POLSKA

 

§ 9. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest IMPACTO Andrzej Kaczor z siedzibą w Raciborzu przy ul. Plac Dworcowy 1,  47-400 Racibórz NIP:6391105171, REGON 273010343;

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje podczas rejestracji.
Dane osobowe są zbierane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności która jest dostępna TUTAJ.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W celu uzyskania możliwości korzystania z oferty sklepu, Nabywca przed złożeniem zamówienia musi złożyć oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Impacto Andrzej Kaczor ul. Pocztowa 10c, 47-400 Racibórz danych osobowych Nabywcy do celów związanych z realizacją zamówienia, a także, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.)

  nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

  Zawartość Internetowego Sklepu www.impacto.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.impacto.pl są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi

  od producentów. 

 3. Internetowy Sklep www.impacto.pl nie wypożycza sprzętu, towarów do testowania.

 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych

  i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

 5. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron. 

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 7. Dane osobowe Nabywcy przetwarzane są przez firme Impacto wyłącznie w celach wystawienia faktury, rachunku, realizacji zamówienia lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 8. Firma Impacto za zgodą Nabywcy przetwarza dane osobowe Nabywcy w celach marketingowych oraz udostępnia dane osobowe Nabywcy osobom trzecim.

 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nabywcą, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Nabywcą, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.

 11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie od momentu wyraźnego jej wskazania i umieszczenia na stronie internetowej o tym informacji. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według zasad dotychczas obowiązującego Regulaminu. Nabywcy którzy są zarejestrowani w Sklepie Internetowym zostaną powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian.

 12. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Nabywcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2016 r.

Właścicielem Sklepu Internetowego Impacto

znajdującego się na stronie www.impacto.pl jest firma:

Impacto Andrzej Kaczor 

ul. Pocztowa 10c

47-400 Racibórz 

POLSKA

NIP: 6391105171

REGON: 273010343

biuro@impacto.pl

Adres Sklepu Internetowego:

Impacto Andrzej Kaczor 

ul. Pocztowa 10c

47-400 Racibórz 

POLSKA

O NAS

W IMPACTO oferujemy wysokiej jakości części do telefonów oraz szeroki wybór akcesoriów GSM. Nasza firma z powodzeniem funkcjonuje już ponad 20 lat, a kryje się za tym nieustanny rozwój. Na bieżąco obserwujemy zmieniające się trendy w branży GSM oraz stale podnosimy jakość świadczonych przez nas usług. IMPACTO tworzą ludzie, dla których smartfony, tablety, a także wszelkie powiązane z nimi kwestie, nie skrywają tajemnic.

Nasz zespół to miłośnicy nowej technologii, którzy z czystą przyjemnością i zaangażowaniem zdobywają wiedzę na temat nowinek technologicznych. Dzięki temu nasi klienci zawsze mogą liczyć na pełne wsparcie oraz profesjonalne doradztwo. Zawsze staramy się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie jak najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Najlepsi producenci na rynku

Stawiamy wyłącznie na sprawdzone marki. Jednocześnie staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej różnorodna.

 • Posiadamy części GSM do smartfonów takich firm jak Apple, Samsung, Huawei , Alcatel, HTC, OPPO, Realme, LG, Asus, Motorola, Nokia, Sony, XIAOMI, Google, Lenovo, myPhone, OnePlus, Microsoft czy VIVO.
 • Oferujemy akcesoria gsm renomowanych marek, takie jak etui i pokrowce, power banki, szkła hartowane, uchwyty na telefon do samochodu, kable USB, słuchawki, karty pamięci, ładowarki do telefonu, w tym ładowarki samochodowe oraz ładowarki do iPhone’a.

Stale poszerzamy naszą ofertę, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Doświadczenie i specjalistyczna wiedza

Funkcjonujemy na rynku od ponad 20 lat. Od samego początku naszym celem było zapewnienie jak najwyższego poziomu usług. Dlatego też zawsze zależało nam na zbieraniu opinii od naszych klientów. To dzięki temu jesteśmy w stanie spełniać Państwa potrzeby oraz oczekiwania. Co więcej, stałe obserwowanie kierunku rozwoju trendów w branży GSM sprawia, że możemy zaoferować najlepszą możliwą jakość. Zbita szybka w smartfonie, wadliwe słuchawki, a może problemy z baterią? Zespół IMPACTO jest gotowy na każde wyzwanie. Doradzimy, który z wyświetlaczy LCD do telefonów sprawdzi się w sytuacji, gdy ekran jest w złym stanie, a także w jakie nowe akcesoria GSM warto się zaopatrzyć, aby smartfon był w stanie zaprezentować pełen potencjał.

Bogata oferta

W sklepie internetowym IMPACTO staramy się spełniać potrzeby każdego z naszych klientów. Dlatego właśnie oferujemy szeroki wybór części do telefonów różnych marek. Wszystkie produkty są doskonałej jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości, nasi doradcy pomogą dobrać odpowiednie elementy, tak aby smartfon działał najlepiej jak to możliwe. Nasz sklep gsm oferuje różnorodne akcesoria do telefonu.

 • W celu ochrony urządzenia – pokrowce, etui, kabury, nakładki, etui z klapką, szkło hartowane, folie ochronne.
 • Niezbędne akcesoria GSM dla kierowcy – uchwyty na telefon do samochodu, ładowarki samochodowe.
 • W trakcie podróży – power banki, statywy na telefon, selfie stick.
 • Dla miłośników muzyki – słuchawki bezprzewodowe i przewodowe.
 • Dla każdego, komu zależy na czasie – szybkie ładowarki do telefonu, w tym ładowarka indukcyjna, ładowarka sieciowa.
 • W celu korzystania z pełnych możliwości smartfona – karty pamięci, kable usb, w tym kable usb typ c, kable lighting, micro usb.

A także wiele więcej produktów! W razie wątpliwości, zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki lub do rozmowy na czacie.

Najwyższa jakość obsługi

IMPACTO to firma zorientowana na potrzeby klienta. Jesteśmy dla Was, a w związku z tym zależy nam, aby każdy kontakt oraz zetknięcie z naszą firmą, stanowiło jak najlepsze doświadczenie. Naszych klientów traktujemy indywidualnie. Zawsze staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie w konkretnej sytuacji. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na sprawną i szybką wysyłkę zamówień do każdego zakątka kraju. Katowice, Kraków, Racibórz, Wrocław, Warszawa, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Olsztyn, Gdańsk, Gdynia, Rzeszów? Części GSM oraz akcesoria do telefonów komórkowych dostarczamy na terenie całej Polski. Zajrzyj do opinii o naszym sklepie i dołącz do ponad 2000 zadowolonych klientów!

Product added to wishlist

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.